Bildiriler

Sempozyum Kitapçığı  
 

BİLDİRİ ÖZETLERİ HAZIRLAMA VE SUNUM KURALLARI

 • Bildiri gönderimi sempozyum web sitesi, www.uceds2019.org üzerinden yapılacaktır.
 • Bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
 • Bildirinin özetinde başlık, yazar adı ve çalıştıkları kurumlar belirtilmelidir.
 • Başlık açıklayıcı ve anlaşılır olmalı ve tercihen 20 kelimeyi aşmamalıdır.
 • Özetler; amaç, gereç ve yöntem, bulgular (sayısal veri ve/veya istatistik yeri) ve sonuçlar bölümlerini kapsamalıdır.
 • Özetlerin yaklaşık 500 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.
 • Bildiriyi sunacak kişi işaretlenmelidir.
 • Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için, sunum yapacak katılımcının sempozyum kaydını yaptırması gerekmektedir.
 • Bildiriler poster ve sözel olarak kabul edilecektir. Bildirilerin sunum şekli konusunda son kararı bilimsel kurul verecektir.
 • Başvuruların değerlendirilmesi kongrenin bilimsel kurulu tarafından yapılacak ve katılımcılara e-posta yoluyla bildirilecektir.
 • Bildiri özetleri için son gönderme tarihi 24 Ağustos 2019'dur.

 

Bildiri Gönderim Son Tarihi: 24 Ağustos 2019

 

POSTER ve SÖZEL SUNUM HAZIRLAMA KURALLARI

 • Posterler Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.
 • Posterler 70 cm eninde ve 100 cm boyunda olmalı ve poster materyali 2 metre mesafeden okunabilecek yazı puntosunda hazırlanmalıdır.
 • Her posterin üst kısmında bildirinin; başlığı, yazar(lar)ın adı ve çalıştıkları kurumun adı yazılmalıdır.
 • Poster başlığı büyük harflerle en az 72 punto büyüklüğünde olmalıdır.
 • Verilmek istenilen mesajların kolay anlaşılır olması ve önemli noktaların vurgulanması için görsel materyalin kullanılması önemlidir. Bu nedenle bildiri içinde şekil, tablo ve fotoğraflar yer almalıdır. Görselliği arttırıcı şekil ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.
 • Poster basımları, sahipleri tarafından yaptırılacaktır.
 • Poster asılması için gerekli malzemeler kongre görevlileri tarafından temin edilecek ve yardımcı olunacaktır.
 • Yazarların belirtilen sunum saatlerinde posterlerin başında bulunmaları gerekmektedir.
 • Posterler poster başkanları tarafından gezilecek ve programda daha önce belirtilen saatlerde posterin sunumu ve tartışması yapılacaktır. Poster sunum süresi toplam 5 dakika olup; 3 dakika sunuma, 2 dakika ise tartışmaya ayrılacaktır.
 • Posterler belirtilen tarihin sonunda sahipleri tarafından kaldırılmalıdır, kaldırılmayan posterler kongre görevlileri tarafından kaldırılacak ve atılacaktır.
 • Gerekli görülmesi halinde kesin sunum türü bilimsel kurul tarafından değiştirilebilir.
 • Seçilen posterlerin sunum günü, salonu ve sunum ayrıntıları sunacak kişiye kabul yazısında bildirilecek olup, posteri sunacak kişinin ilgili poster oturumunda bulunması gerekmektedir.
 • Sözel sunumlar kongre boyunca programda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır.
 • Sözel sunum süresi 10 dakika olup; 7 dakika sunuma, 3 dakika tartışmaya ayrılacaktır.
 • Sözel sunum yapacak olan katılımcıların, programda belirtilen sunum saatinden en az 1 saat önce bildirilerini, sunum kontrol odasına teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Sözel sunum, Office 2000 veya üstü yazılımlarla “power point” programı ile hazırlanabilecektir. Salonlarda her türlü teknik donanım bulunacaktır.
 • IOS yazılımı kullanacak olan sunum sahiplerinin sunum kontrol odasında gerekli kontrolü yapmasını rica ederiz.
 • Jüri tarafından belirlenecek birinci, ikinci ve üçüncü sözel ve poster bildirilerine ayrı olmak üzere "ÖDÜL VE BELGE" verilecektir.

 

Özeti tamamlamadan önce: kendinize aşağıdaki soruları sorunuz.
1. Okuyucunun neyi hatırlamasını istiyorum?
2. Vermek istediğim mesaj anlaşılır mı?
3. Önemli noktaları vurguladım mı?
4. Kelimeler ve görsel malzemeler arasında denge var mı?
5. Bildiri yazım tarzı ve içeriği anlaşılır mı?
6. Etik onayı var mı?